Blog Post - Page 2 of 2 - บริษัท เอทีเอส การบัญชี จำกัด
ภาษีที่เกี่ยวข้อง กรณีจัดงานปีใหม่ให้พนักงาน และของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้า

ภาษีที่เกี่ยวข้อง กรณีจัดงานปีใหม่ให้พนักงาน และของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้า

การจัดงานปีใหม่ให้ พนักงาน การจัดงานปีใหม่ให้พนักงานในช่วงปีใหม่ หากนายจ้างได้มีการเขียนไว้เป็นสวัสดิการมีระเบียบระบุไว้ มีประเด็นในทางภาษีที่ต้องพิจารณาดังนี้ 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคลถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้ไม่ต้องห้าม2. ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีซื้อที่เกิดขึ้นสามารถนำมาเคลมได้ ไม่ต้องห้าม3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถือเป็นเงินได้ที่ได้จากการให้ตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 42 ( 10 ) http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata42 ส่วนของขวัญปีใหม่ที่ให้กับพนักงานการที่นายจ้างให้ของขวัญปีใหม่แก่พนักงานประจำปีและกำหนดไว้เป็นระเบียบสวัสดิการพนักงาน ไม่ว่าจะให้ทุกคนหรือให้เฉพาะบางคนถือเป็นเงินได้พึงประเมินของพนักงานตามมาตรา 40 (1) นายจ้างมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายพนักงานตามมาตรา 50 (1) มีประเด็นทางด้านภาษีที่ต้องพิจารณาดังนี้1. ด้านนายจ้าง1.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่ต้องห้าม1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้านายจ้างเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อของขวัญดังกล่าวสามารถขอคืนหรือเครดิตภาษีขายได้ไม่ต้องห้าม แต่อย่างไรก็ดีเมื่อนายจ้างได้มอบของขวัญให้แก่พนักงาน ถือว่านายจ้างขายสินค้าให้แก่พนักงานต้องนำส่งภาษีขายภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปตามมาตรา 77/1 (8) และกรมสรรพากรได้ออกคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542 ข้อ 2. (10) ผู้ประกอบการจดทะเบียนจำหน่าย จ่าย โอนสินค้า โดยไม่มีค่าตอบแทน และไม่ได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าตามมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร Read More

Share Button

การใช้อัตราแลกเปลี่ยน กรณีการส่งออกบริการ

การส่งออกบริการ คำสั่งกรมสรรพากร ป71.2541 – เรื่องอัตราแลกเปลี่ยน  ข้อ 3  การออกใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการดังต่อไปนี้ ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2                         (1) การออกใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าโดยการส่งออก ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ส่งออกมีสิทธิใช้ใบกำกับสินค้าหรืออินวอยซ์ซึ่งผู้ส่งออกได้ออกเป็นปกติตามประเพณีทางการค้าระหว่างประเทศเป็นใบกำกับภาษี ถ้าใบกำกับสินค้าหรืออินวอยซ์ได้ออกเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ ใบกำกับภาษีในกรณีดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าของสินค้าเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศได้  ข้อ 4  การลงรายการในรายงานภาษีขายตามมาตรา 87(1) แห่งประมวลรัษฎากร  (2) การลงรายการในรายงานภาษีขายของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าซึ่งได้ออกใบกำกับภาษีตามข้อ 3(1) ต้องลงรายการภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ชำระอากรขาออก หรือวางหลักประกันอากรขาออก หรือจัดให้มีผู้ค้ำประกันอากรขาออก เว้นแต่ในกรณีที่ไม่ต้องเสียอากรขาออกหรือได้รับยกเว้นอากรขาออกก็ให้ลงรายการภายในสามวันทำการนับแต่วันที่มีการออกใบขนสินค้าขาออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร โดยให้คำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในรายงานภาษีขาย ดังต่อไปนี้                               (ก) ถ้าได้รับเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าในขณะที่ออกใบกำกับภาษีตามข้อ 3(1) ให้คำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรา 79/4 แห่งประมวลรัษฎากร มาตรา 79/4 ในกรณีที่มูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับหรือ พึงได้รับจากการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้คำนวณเงินตราต่างประเทศนั้น เป็นเงินตราไทยตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้     (1) ในกรณีได้รับเงินตราต่างประเทศจากการ ขายสินค้าหรือการให้บริการ Read More

Share Button

Credits

Credits for some picture and icon using in this website www.pexels.com www.iconfinder.com www.freepik.com Thank you vector created by freepik – www.freepik.com Background vector created by freepik – www.freepik.com

Share Button

กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท เรื่องการประกาศหนังสือพิมพ์ กรณีประชุมผู้ถือหุ้น

สรุปสิ่งสำคัญที่บริษัทฯ ที่ต้องลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2551 ) การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น (มาตรา 1175) การเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้ต้องออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ กรณีเป็นบริษัทจำกัด หัวข้อ การลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1.การเปลี่ยนแปลงกรรมการหรืออำนาจกรรมการเช่น ลาออก ตาย ล้มละลาย ไร้ความสามารถประชุมสามัญประจำปี ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราว ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ 2.การเพิ่มทุน (มติพิเศษ) ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราว ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ 3.การแก้ไขชื่อและตราสำคัญบริษัทฯ (มติพิเศษ) ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราว ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ 4.การแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทฯ (มติพิเศษ) ต้องลงพิมพ์โฆษณา Read More

Share Button

Professional Services

บริษัท เอทีเอส การบัญชี จำกัด ให้บริการด้านการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี การตรวจสอบบัญชี บริการด้านภาษี การจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท บริษัท เอทีเอส การบัญชี จำกัด ดำเนินงานโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านบัญชี และสอบบัญชี มีประสบการณ์ ยาวนาน มากว่า 20 ปี ให้บริการธุรกิจหลากหลายประเภท จึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้พบกับทีมงานมืออาชีพ ผลงานคุณภาพที่ได้มาตรฐาน และบริการในราคาที่ยุติธรรม เราเข้าใจว่า การจะให้ใครมาดูแลเรื่องบัญชีให้กิจการของท่านไม่ใช่เรื่องง่าย ท่านจะต้องแน่ใจว่า เป็นผู้มี ความรู้ความสามารถ ไม่ทำให้ท่านเกิดปัญหา เราขอเชิญชวนให้ท่านโทรหาเรา ท่านจะได้พบกับ คำแนะนำ อย่างมืออาชีพ ที่จะทำให้ท่านไว้วางใจในบริการของเรา

Share Button