รับทำบัญชี - บริษัท เอทีเอส การบัญชี จำกัด

รับทำบัญชี

ทำไมต้องจัดทำบัญชี

ทำไมการจัดทำบัญชีถึงมีความสำคัญนอกจากจะทำให้กิจการได้ทราบผลการดำเนินงานของกิจการแล้ว กิจการยังจะต้องปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งกำหนดให้ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้า ตามประมวลรัษฏากร เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

บริการด้านบัญชีและภาษี

บัญชี

ภาษี

อัตราค่าบริการ

เริ่มต้นที่ 1,500 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสารต่อเดือน

แนะนำการทำเอกสาร

ให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับรูปแบบเอกสารที่ถูกต้องตามหลักบัญชี และตามหลักของกรมสรรพากร รวมทั้งความรู้เบื้องต้นด้านภาษี เช่น การหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อให้การจัดทำบัญชีราบรื่นและไม่มีปัญหาตามหลัง ซึ่งมักจะแก้ไขไม่ทัน

ทำสมุดบัญชี 5 เล่ม

จัดทำสมุดบัญชี 5 เล่ม ได้แก่ สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย และสมุดรายวันทั่วไป ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

จัดทำงบการเงิน

จัดทำงบการเงินรายเดือน เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกิจการ

ปิดงบประจำปี

ปิดบัญชีประจำปี พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินต่าง ๆ เช่น รายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้, ทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ

ประสานผู้สอบบัญชี

ประสานงานกับผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบรับรองงบการเงินของกิจการ

ยื่นงบการเงิน

ยื่นงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์ด้วยระบบ e-filling

ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บริการจัดทำแบบนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน ได้แก่ ภงด. 1 (ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน) ภงด. 3 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา), ภงด. 53 (ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนิติบุคคล)

ทำภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการจัดทำแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ประจำเดือน ได้แก่ ภพ. 30

ทำรายงานภาษี

จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย ประกอบการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน

ประมาณการภาษีนิติ ฯ

จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี เพื่อนำส่งภาษี ภงด. 51

คำนวณภาษีปลายปี

ทำการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี เพื่อนำส่ง ภาษี ภงด. 50

ประสานงานสรรพากร

ในกรณีที่มีหนังสือเชิญพบของกรมสรรพากร บริษัท จะดำเนินการส่งตัวแทนเพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

Share Button