จดทะเบียนธุรกิจ - บริษัท เอทีเอส การบัญชี จำกัด

จดทะเบียนธุรกิจ

ทำไมเราต้องจดทะเบียนธุรกิจ

เมื่อเราจะดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นการ ดำเนินธุรกิจในทางการค้าหากำไร จึงจำเป็นจะต้องจดทะเบียนธุรกิจเพื่อการประกอบกิจการ แต่ก็คงจะมีคำถามในลำดับต้น ๆ ว่า แล้วเราจะ จดทะเบียนแบบไหนดี เรามีคำแนะนำให้ท่าน ว่าควรจะจดทะเบียนประเภทไหน, ข้อดีข้อเสีย ของการจดทะเบียนประเภทต่าง ๆ รวมถึงการวางแผนภาษีสำหรับการจดทะเบียนแต่ละประเภทด้วย

บริการด้านการจดทะเบียนในรูปบุคคลธรรมดา

  • จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้าต่าง ๆ
  • จดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน, คณะบุคคล ซึ่งมีสภาพเป็นหน่วยภาษีบุคคลธรรมดา
  • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ (กรณีต้องการจดทะเบียน หรือรายรับถึงเกณฑ์)

บริการด้านการจดทะเบียนในรูปนิติบุคคล

  • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ด้วยระบบ eRegistration
  • จดทะเบียนบริษัทจำกัด ด้วยระบบ eRegistration
  • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ (กรณีต้องการจดทะเบียน หรือรายรับถึงเกณฑ์)

บริการด้านการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

  • ขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคม
  • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงนิติบุคคล เช่น ย้ายสำนักงาน, แก้ไขอำนาจกรรมการ, เพิ่มทุน, ลดทุน, แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฯลฯ
  • จดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชี

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ จะขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของการจดทะเบียน กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามอัตราค่าบริการแต่ละประเภท

Share Button