Company Profile - บริษัท เอทีเอส การบัญชี จำกัด

Company Profile

About Us

บริษัท เอทีเอส การบัญชี จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2546 ให้บริการรับทำบัญชี ให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี บริหารงานโดย คุณวีรภูมิ เฮงอนุพันธ์ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีและสอบบัญชีมายาวนาน

คุณวีรภูมิ เฮงอนุพันธ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประสบการณ์ การทำงาน

2546 - ปัจจุบัน

บริษัท เอทีเอส การบัญชี จำกัด

กรรมการบริษัท
2553 - ปัจจุบัน

บริษัท ทีเอพีที สอบบัญชี จำกัด

กรรมการบริษัท
2557 - 2560

บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2540 - 2546

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ จำกัด (PwC)

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี
2538 - 2540

บริษัท คูเปอร์ส แอนด์ ไลแบรนด์ จำกัด (C&L)

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

About Me

คุณวีรภูมิ เฮงอนุพันธ์ มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี และสอบบัญชีมายาวนาน มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจหลากหลายประเภท พร้อมให้บริการธุรกิจทุกรูปแบบ

ประวัติการศึกษา / ประกาศนียบัตร / การอบรม

2538

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2540

ผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี

2558

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program(DAP) รุ่นที่ 116/2015

Skills

มาตรฐานการบัญชี
0%
มาตรฐานการสอบบัญชี
0%
ภาษีอากร
0%
การจดทะเบียนธุรกิจ
0%
กฎหมายอื่น
0%

Contact

  • www.atsaccounting.com
  • service@atsaccounting.com
  • 034-110-369
  • 081-5858-656
Share Button