วางระบบบัญชี - บริษัท เอทีเอส การบัญชี จำกัด

วางระบบบัญชี

การวางระบบบัญชีจำเป็นหรือไม่

ท่านอาจมีคำถามว่า เราจำเป็นต้องวางระบบบัญชีด้วยเหรอ การวางระบบบัญชีนั้นไม่ใช่การวางรูปแบบการบันทึกบัญชีเท่านั้น แต่เกี่ยวเนื่องถึง ระบบการทำงานของบริษัททั้งระบบ ตั้งแต่ระบบซื้อ ระบบขาย ระบบรับเงิน ระบบจ่ายเงิน ระบบสินค้าคงเหลือ ระบบผลิต ซึ่งทุกระบบที่กล่าวมา เกี่ยวเนื่องกับการบันทึกบัญชีทั้งสิ้น ดังนั้นการวางระบบบัญชีนั้น เป็นการวางระบบการทำงานของบริษัท เพื่อให้สามารถบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง ครบถ้วน

บริการด้านการวางระบบบัญชี

– พูดคุยกับฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงานเพื่อศึกษาถึงลักษณะธุรกิจ ระบบการทำงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ทำอยู่ – จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมผังทางเดินเอกสาร รวมถึงการออกแบบระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ – จัดทำรายละเอียดหน้าที่การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย แต่ละตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง – ออกแบบเอกสารที่ใช้ให้เหมาะกับลักษณะธุรกิจ เช่น ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ รวมถึงเอกสารภายในต่าง ๆ – แนะนำและติดต่อในการจัดซื้อโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปให้เหมาะสมกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและผังทางเดินเอกสาร – ออกแบบผังบัญชี รูปแบบของข้อมูลที่จะต้องบันทึกในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป – จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน – จัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทางเดินเอกสาร และการควบคุมภายในที่สำคัญ

อัตราค่าบริการ

เริ่มต้น 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของธุรกิจ (อัตราดังกล่าวไม่รวมค่าโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป และโปรแกรมอื่น ๆ)

Share Button