ตรวจสอบบัญชี - บริษัท เอทีเอส การบัญชี จำกัด

ตรวจสอบบัญชี

ท่านได้ประโยชน์อะไรจากตรวจสอบบัญชี

หลายท่านอาจเคยสงสัยว่า การตรวจสอบบัญชี เพียงเพื่อให้ยื่นงบการเงินกับหน่วยราชการเท่านั้น ท่านไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการสอบบัญชีเลย ซึ่งเป็นความคิดที่ผิด การสอบบัญชี มีประโยขน์มากมาย การสอบบัญชี จะช่วยทำให้ท่านได้รับทราบว่า การจัดทำบัญชีของกิจการของท่านนั้นถูกต้องหรือไม่ มีอะไรบ้างที่จะต้องแก้ไข และมีข้อเสนอแนะด้านบัญชีและด้านการควบคุมภายในอะไรบ้างที่ท่านจะนำไปปรับแก้ไข เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของท่านมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะได้รับจากการตรวจสอบบัญชี

งานบริการตรวจสอบบัญชี

บริการด้านการตรวจสอบบัญชี

บริการด้านการตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบและรับรองงบการเงินประจำปี

ให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ อาทิ การลงบัญชีไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชี, จุดอ่อนในระบบการควบคุมภายใน

การตรวจสอบภายในนั้น เป็นการตรวจสอบเฉพาะเรื่องที่ทางฝ่ายบริหารของกิจการอยากให้ตรวจสอบเป็นพิเศษ เช่น ตรวจสอบเรื่องการเบิก-จ่ายระบบเงินสดย่อย ซึ่ง การตรวจสอบภายในนั้น เป็นการตรวจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามต้องการ จึงตรวจอย่างละเอียดในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งฝ่ายบริหารของกิจการจะได้ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยมีรายละเอียดงานบริการดังต่อไปนี้

รับทราบเป้าหมาย และขอบเขตการตรวจสอบจากผู้บริหาร สำหรับเรื่องที่ต้องการให้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ

วางแผนการตรวจสอบ

นำเสนอผลการตรวจสอบ พร้อมกันข้อเสนอแนะที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ

อัตราค่าบริการ

การตรวจสอบบัญชี

ขึ้นอยู่กับจำนวนรายการ, ประเมินเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ และความซับซ้อนของธุรกิจ

การตรวจสอบภายใน

ขึ้นอยู่กับขอบเขตการตรวจสอบ, ประเมินเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ และความซับซ้อนของธุรกิจ

Share Button