การขายอาคารที่เคยเคลมภาษีซื้อไปแล้วทำอย่างไร - บริษัท เอทีเอส การบัญชี จำกัด

การขายอาคารที่เคยเคลมภาษีซื้อไปแล้วทำอย่างไร

การขายอาคารที่เคยเคลมภาษีซื้อ

การขายอาคารที่เคยเคลมภาษีซื้อไปแล้วทำอย่างไร

หลายบริษัท มีการก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้งานเป็นสำนักงาน โรงงาน หรืออื่น ๆ สำหรับธุรกิจในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่ง ภาษีซื้อจากการก่อสร้างทั้งหมดสามารถนำมาเคลมได้ ไม่ต้องห้าม แต่เมื่อเวลาผ่านไป เกิดมีเหตุ ให้ต้องขายอาคารที่ก่อสร้างมานั้นต้องระวังด้วยนะครับว่า ภาษีซื้อที่เคยเคลมไปเมื่อตอนก่อสร้างอาคารนั้น ทำอย่างไร เรื่องนี้ ได้เขียนไว้ ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 42 ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภาษีซื้อต้องห้าม

ภาษีซื้อต้องห้าม มีลักษณะดังต่อไปนี้

ภาษีซื้อตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 42 มีหลายเรื่อง เช่น ภาษีซื้อเกี่ยวกับรถยนต์นั่ง ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อ ฯลฯ แต่ส่วนที่เรากำลังพูดถึงในหัวข้อนี้ อยู่ในประกาศนี้ ข้อที่ (4)

(4) ภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น เพื่อนำมาใช้ในกิจการของตนเอง ซึ่งเป็นกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อดังกล่าวให้มีสิทธินำมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อมาผู้ประกอบการได้ขายหรือให้เช่าอาคารหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นหรือนำไปใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 3 ปี นับแต่เดือนภาษีที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ภาษีซื้อนั้นเป็นภาษีซื้อต้องห้ามตั้งแต่ต้น

ดังนั้น ถ้ามีการขายอาคารภายใน 3 ปี นับแต่เดือนภาษีที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ภาษีซื้อที่เคยเคลมมาทั้งหมด จะต้องไปยื่นเพิ่มเติมเป็นภาษีซื้อแจ้งเกินทุกรายการ เพราะถือเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ตามประกาศฉบับนี้

ที่มา : กรมสรรพากร (https://www.rd.go.th/publish/3398.0.html)

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *