ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าโฆษณาให้ Facebook, Google - บริษัท เอทีเอส การบัญชี จำกัด

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าโฆษณาให้ Facebook, Google

การจ่ายค่าโฆษณาให้ Facebook, Google มีประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง

1.ภาษีเงินได้นิติบุคคล

รายจ่ายที่สามารถนำมาหักภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น ต้องเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง เป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ และมีหลักฐานการจ่ายถูกต้อง ซึ่งโดยปกติ จะพิจารณาจากเอกสารเป็นหลัก การดูว่ารายจ่ายเกี่ยวข้องกับกิจการหรือไม่ เอกสารจะบอกได้ครับ คือจะต้องมีชื่อบริษัทเราอยู่ในเอกสารนั้น ถ้าเป็นชื่อกรรมการ ชื่อบุคคล หรือสด อันนี้พิสูจน์ไม่ได้ครับว่า เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างไร นอกจากนี้ จะต้องพิสูจน์ผู้รับเงินได้ว่าเราจ่ายเงินให้ใคร ดังนั้น การจ่ายค่าโฆษณาให้ Facebook หรือ Google ก็ควรจะออกใบเสร็จในนามบริษัทนะครับ จะได้พิสูจน์ได้ว่าเกี่ยวข้องกับกิจการจริง ส่วนเรื่องการจ่ายเงิน ปกติก็ต้องจ่ายทาง บัตรเครดิต หรือโอนเงินอยู่แล้ว ก็ใช้หลักฐานนั้นแนบประกอบว่ามีการจ่ายค่าโฆษณาจริง รายจ่ายนี้ก็เป็นรายได้ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคได้ ไม่ต้องห้าม

2.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ ในมาตรา 70 ระบุไว้ดังนี้

มาตรา 70 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2)(3) (4) (5) หรือ (6) ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นเสียภาษี โดยให้ผู้จ่ายหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้ สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแล้วนำส่งอำเภอท้องที่พร้อมกับยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกำหนดภายในเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมินนั้น ทั้งนี้ ให้นำมาตรา 54 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

แต่เนื่องจากเงินได้ค่าโฆษณา ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(80) จึงไม่อยู่ในข่ายต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ดังนั้นการจ่ายค่าโฆษณาให้ Facebook, Google จึงไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

การจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ โดยที่ผู้ให้บริการไม่มีสถานประกอบการในประเทศไทย และมีการใช้บริการนั้นในประเทศ กรณีนี้จ่ายค่าโฆษณาให้ Facebook, Goole ซึ่งอยู่ที่ต่างประเทศ แต่เป็นการโฆษณาในประเทศไทย ถือว่าเป็นการใช้บริการในประเทศไทย ผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย (อ้างอิงตามมาตรา 77/2 และมาตรา 83/6(2))

โดยผู้จ่ายค่าโฆษณา จะต้องยื่นแบบ ภพ 36 ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการจ่ายค่าโฆษณาไป โดยคำนวณจากยอดที่จ่ายจริง (ที่แปลงเป็นเงินบาทแล้ว) คูณ 7% และกรอกแบบนำส่ง ภพ 36 ถ้ามีการจ่ายทั้ง Facebook และ Google ในเดือนเดียวกัน ก็ให้แยกกรอกกันคนละใบ

เมื่อได้นำส่งภาษีตาม ภพ 36 แล้ว ใบเสร็จของกรมสรรพากร ถือเป็นภาษีซื้อ ที่สามารถนำมาหักภาษีขายได้ ถือตามวันที่ในใบเสร็จ ภพ 36 เป็นภาษีซื้อของเดือนภาษีนั้น ๆ เช่น จ่ายให้ Facebook เดือน 6/63 ไปยื่น ภพ 36 ภายในวันที่ 7/7/63 ก็จะได้ใบเสร็จมาเป็นวันที่ 7/7/63 ก็นำใบเสร็จนั้นไปยื่นเป็นภาษีซื้อของเดือน 7/63 ครับ แต่ ใบเสร็จภพ 36 นี้ ไม่ได้สิทธิยื่นช้า 6 เดือนนะครับ เพราะตาม ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 4 ระบุไว้ว่า

ภาษีซื้อที่มิได้นำไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษีเพราะเหตุดังต่อไปนี้

(1) เหตุจำเป็นซึ่งเกิดขึ้นตามประเพณีทางการค้า

(2) เหตุสุดวิสัย

(3) ได้รับใบกำกับภาษีในเดือนภาษีอื่นที่มิใช่เดือนภาษีที่ระบุไว้ในใบกำกับภาษี

ภาษีซื้อที่มีสิทธิยื่นช้าได้ 6 เดือนนั้น จะต้องมีเหตุตามคำสั่งดังกล่าวเท่านั้น ดังนั้น ใบเสร็จ ภพ 36 เมื่อจ่ายแล้ว ก็จะได้รับมอบจากเจ้าหน้าที่สรรพากรเลย จึงไม่เข้าเหตุทั้ง 3 ข้อ ดังนั้นรายการนี้ห้ามยื่นล่าช้านะครับ

หลายคนคงสงสัยว่า ทำไมต้องให้ยื่น ภพ 36 ด้วยในเมื่อยื่นแล้ว ก็มาเป็นภาษีซื้อหักคืนอยู่ดี ก็อธิบายแบบนี้ครับ ปกติเวลาเราจ่ายค่าสินค้าหรือบริการ ก็จะต้องมีภาษีขายที่ทางผู้ขายเรียกเก็บเพิ่มอยู่แล้ว แต่กรณีนี้ ทาง Facbook, Google ไม่ได้เรียกเก็บภาษีขายเราเพิ่ม ดังนั้นสรรพากรเลยกำหนดให้ผู้จ่าย ทำการจ่ายภาษีขายเพิ่มไปด้วย แล้วนำส่งให้สรรพากร แทน Facebook, Google พอเราจ่ายแล้ว ยอดภาษีที่เราจ่ายก็จะเป็นภาษีซื้อของเรามาหักได้ โดยใช้ใบเสร็จ ภพ 36 เป็นหลักฐานใบกำกับภาษีซื้อนั่นเองครับ

ดังนั้นสิ่งที่ต้องระวัง คืออย่าลืมยื่น ภพ 36 ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการจ่ายค่าโฆษณาให้ Facebook, Google นะครับ

Share Button

8 thoughts on “ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าโฆษณาให้ Facebook, Google

 1. รบกวน สอบถามค่ะ แล้วถ้าไม่ยื่น มีประเด็นอะไรไหมค่ะ

  1. ถ้าไม่ยื่น แล้วเจ้าหน้าที่สรรพากรตรวจเจอ ก็อาจจะโดนปรับเหมือนการยื่นภาษีขาย ขาดไปครับ ถ้าเรารู้แล้วก็ทำให้ถูกต้องดีกว่าครับ อย่างน้อยรายการต่อจากนี้ไปก็ยื่นให้ถูกต้องครับ

 2. รบกวนสอบถามค่ะ กรณีเราจ่ายให้บริษัทในประเทศไทย เป็นตัวแทน(partner) คิดค่าบริการ (เติมเงิน) google marketing และมีภาษีมูลค่าเพิ่ม ในส่วนนี้เราต้องห้กภาษี ณ ที่จ่ายมั้ยคะ

  1. ถ้าจ่ายให้ตัวแทนในไทย ก็ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายปกติ เหมือนกับบริษัทในไทยทั่วไปครับ ถ้าเป็นค่าโฆษณา ก็หัก 2% ครับ

 3. หากเราเป็นบริษัท แต่ยังไม่จดยื่น ภพ.30 เมื่อจ่ายค่าโฆษณาผ่าน facebook /google ต้องยื่น ภพ.36 ด้วยมั้ยค่ะ

  1. ต้องยื่นด้วยครับ ให้คิดเหมือนว่า ทาง FB/google เรียกเก็บภาษีขายเรา แม้ว่าเราไม่จดแว๊ต ก็ต้องจ่ายภาษีขายด้วยเหมือนกันครับ

 4. สอบถามค่ะ ถ้าเราจ่ายเงินให้ fb วันที่ 26 ส.ค. บัตรเครดิตเราตัดยอดวันที่ 7 ก.ย. เละส่งใบเรียกเก็บวันที่ 9-10 ก.ย. กำหนดชำระวันที่ 27 ก.ย. ขอสอบถามค่ะ แบบนี้ เราต้องจากภพ. 36 ภายในวันที่ เท่าไรค่ะ

  1. ยื่นตามวันที่ตัดยอดบัตรเครดิตครับ คือวันที่ 7 กย. เพราะเป็นวันที่เราจ่ายเงินจริงครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *