ค่าปรับภาษีอากรทุกประเภท ถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม - บริษัท เอทีเอส การบัญชี จำกัด

ค่าปรับภาษีอากรทุกประเภท ถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม

เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร และค่าปรับทางอาญาตามกฎหมายภาษีอากรทุกฉบับ ถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี เช่น ค่าปรับภาษีศุลกากร ค่าปรับภาษีโรงเรือน ค่าปรับภาษีป้าย ซึ่งเดิม สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ มีแต่ค่าปรับตามประมวลรัษฏากรเท่านั้นที่เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม แต่ตามคำวินิจฉัยใหม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีทั้งหมด

ส่วนค่าปรับตามกฎหมายอื่น เช่น ค่าปรับจากประกันสังคม ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร ยังสามารถเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

ภาษีอากร คือสิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฏร เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

ภาษีอากรที่ทางกรมสรรพากรจัดเก็บมี 5 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2.ภาษีเงินได้นิติบุคคล

3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม

4.ภาษีอากรแสตมป์

5.ภาษีธุรกิจเฉพาะ

และภาษีส่วนที่จัดเก็บโดยส่วนท้องถิ่นได้แก่

1.ภาษีป้าย

2.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

3.ภาษีบำรุงท้องที่

สรุป เบี้ยเปรับ เงินเพิ่ม สำหรับรายการไหน ที่มีคำว่า ภาษีนำหน้า ถือว่าเป็นภาษีอากร ตามคำวินิจฉัยใหม่นี้ เป็นรายจ่ายต้องห้าม

ที่มา : คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 40/2560 สั่ง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *